Προσωπικό Perfect Cleaning Solutions

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Η εταιρεία καθαρισμού Perfect Cleaning Solutions στηρίζεται στην αρχική και επαναλαμβανόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πολιτική της Perfect Cleaning Solutions είναι να απασχολεί προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες το οποίο διαθέτει ειδικές γνώσεις, εμπειρία αλλά και ικανότητες στον τομέα της τεχνολογίας καθαρισμού.

Κάθε δύο μήνες η εποπτεία παρέχει μικρά σεμινάρια στο εποπτευόμενο προσωπικό με διάφορα θέματα όπως:

 • Υποχρεώσεις για την επίτευξη άρτιας εκτέλεσης των εργασιών
 • Ικανότητα ανάλυσης των μη-συμμορφώσεων
 • Εργασιακή ενδυμασία και η πολιτική της PerfectCleaningSolutions
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών
 • Ελεγχόμενος χειρισμός των μηχανημάτων και χρήση των υλικών καθαρισμού
 • Συμπεριφορά απέναντι στους χρήστες των εγκαταστάσεων του πελάτη
 • Συνεργασία μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης
 • Ατομική καθαριότητα και υγιεινή
 • Εφαρμογή ειδικών μεθόδων καθαρισμού και χρήση υλικών
 • Φύλαξη - αποθήκευση εξοπλισμού και υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της εποπτείας.
 • Κανόνες εχεμύθειας
 • Χειρισμός αιτημάτων πελάτη για πρόσθετες παροχές
 • Χειρισμός χρόνου στα ανατεθειμένα καθήκοντα καθαρισμού.

Το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται και τεκμηριώνεται από τον Υπεύθυνο εκπαίδευσης. Εάν χρειαστεί γίνονται αναθεωρήσεις του προγράμματος (ετησίως). Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης τηρεί κατάλληλα αρχεία του εκπαιδευμένου προσωπικού.

Η εταιρεία καθαρισμού Perfect Cleaning Solutions δίνει μεγάλη σημασία στις νέες τεχνολογίες στον τομέα του εξοπλισμού, των υλικών καθώς και της οργάνωσης και εφαρμογής νέων υπηρεσιών και μεθόδων. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω του ειδικευμένου τύπου, επαφές με τον επαγγελματικό κύκλο, καταλόγων των κατασκευαστών ή εκθέσεων. Το τμήμα εκπαίδευσης μεταδίδει κάθε νέα πληροφορία στους επόπτες οι οποίοι αναλαμβάνουν με την σειρά τους να ενημερώσουν τις ομάδες εργασίας που επιβλέπουν.
 
 

Αποστολή Βιογραφικού

 

 
 

Συμπληρώστε την Φόρμα

 
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά!